Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozói adók

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. szeptember 20.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozásokat terhelő különféle adófajtákról adunk áttekintő képet. Itt részletezzük az egyszerűsített vállalkozói adót, a társasági és osztalékadót az egyéni vállalkozó adózását, valamint az energiaadót is és ismertetjük a beruházási adóalap-kedvezményt.

Cikk:

Áttérés az evára

Az áfa-törvény hatálya alóli áttérés
Szakképzési hozzájárulás
A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alóli áttérés
Visszatérés a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
A költség és a veszteség elszámolása, elhatárolása
Osztalék utáni adó megfizetése
Adókötelezettségek alóli mentesülés
A társasági adóról szóló törvény hatálya alóli áttérés

Az áfa-törvény hatálya alóli áttérés

Az áfa alanya az eva bejelentés alapján úgy minősül, mintha áfa alanyisága - a bejelentés napját tartalmazó adómegállapítási időszak utolsó napjával, jogutódlással - megszűnt volna. Ennek megfelelően az áttérés időpontjában a tulajdonában lévő termékek után nem kell a megszűnés szabályai szerint áfát fizetnie. E szabály alól több kivételt nevesít a törvény:

 1. amennyiben a jogutódlással megszerzett vagyon egy részét az adózó az áfaalanyként történő megszűnéssel egyidejűleg kivonja bevételszerző tevékenysége alól, úgy arra az általános forgalmi adóról szóló törvénynek a vállalkozásból történő termékkivonásra vonatkozó szabályai szerinti általános forgalmi adó kötelezettségét teljesítenie kell;
 2. amennyiben a jogutódlással megszerzett vagyon egy részét az adózó az e törvény szerinti adóalanyiságának időszaka alatt bármely időpontban kivonja a bevételszerző tevékenysége alól, úgy ezután az általános forgalmi adóról szóló törvénynek a vállalkozásból történő termékkivonásra vonatkozó szabályai szerinti - az Eva-törvény szerinti adókötelezettségén túl - adófizetési kötelezettsége keletkezik; az adóalany az általános forgalmi adót az eva-bevallásában állapítja meg és vallja be, valamint az eva-bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti;
 3. a bejelentés évében beszerzett tárgyi eszköz (ideértve az ingatlant is) és a bejelentés évében tárgyi eszközre fizetett előleg (ideértve az ingatlanra fizetett előleget is) tekintetében adófizetési kötelezettsége keletkezik; az adózó ezen általános forgalmi adóval összefüggő adókötelezettségeit a bejelentés napját tartalmazó adómegállapítási időszakról adott bevallásában - a megszűnésre mint termékértékesítésre tekintettel - az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az értékesített tárgyi eszköz előzetesen felszámított adójának levonhatóságára vonatkozó előírásai szerint köteles teljesíteni (azzal, hogy ez esetben a tárgyi eszközre fizetett előleg a tárgyi eszköz beszerzésével egy tekintet alá esik);
 4. ha a megszűnéshez kapcsolódó bevallásában meghatározott elszámolandó adó negatív, az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet teljesíti;
 5. az alanyi adómentességben részesülő adózó mentesül az előző pontokban foglaltak alól. §
 6. Az adóalany köteles az általános forgalmi adót megfizetni
 7. termék importja,
 8. az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint termék Közösségen belüli beszerzésének minősülő beszerzés esetén,

ha az áfa törvény szerinti ún. fordított adózást kell alkalmaznia, vagyis az áfa törvény szerint a termék beszerzőjeként vagy szolgáltatás igénybevevőjeként keletkezik áfa fizetési kötelezettsége - ez utóbbi esetben az általános forgalmi adót az adóévre vonatkozó eva-bevallásban kell megállapítani és bevallani, valamint a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. §

Az adóalany az áfa törvény szerint a külföldi utasnak visszatérített általános forgalmi adót előzetesen felszámított adóként nem veheti figyelembe. Az eva alanya a rá áthárított áfa levonására nem jogosult és az ebben az időszakban beszerzett termékekre, szolgáltatásokra a későbbiekben sem alapíthat áfa levonási jogot. §

Szakképzési hozzájárulás

Az adóalany az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott minden magánszemély (ide nem értve különösen a tevékenységében személyesen közreműködő tagját valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján alkalmi munka keretében foglalkoztatott személyt) után, a foglalkoztatás időszakának minden megkezdett hónapjára szakképzési hozzájárulás fizetésére köteles.

Ennek mértéke magánszemélyenként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka, ez akkor csökkenthető, ha az adóalany szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján, vagy a tanulóval kötött tanulószerződés alapján közreműködik szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésében.

Az adóalany a szakképzési hozzájárulást negyedévenként (ideértve a negyedév első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszakot is) megállapítja, valamint az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget az adóévre vonatkozó evabevallásában bevallja.

A szakképzési hozzájárulást (kivéve az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást) a negyedévet követő hónap 12. napjáig, az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást az eva megfizetésére előírt határidőig megfizeti. §

A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alóli áttérés

Az egyéni vállalkozó esetében az eva törvény szerinti adóalanyiság első adóévét megelőző adóév utolsó napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan, őt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont megelőzi az eva törvény szerinti adóalanyiság első adóévét. Az áttérést választó adózónak meg kell állapítania a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét, és azt mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania, amíg adókötelezettségeit az eva törvény előírásai szerint teljesíti vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást alkalmazza. §

Visszatérés a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá

Az egyéni vállalkozónak az eva törvény szerinti adóalanyisága megszűnésének - ide nem értve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg - adóévet követő első adóév első napjára vonatkozóan részletes vagyonleltárt kell készítenie minden olyan eszközéről, amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni, ezzel térhet vissza az szja törvény hatálya alá. Az evás időszakban szerzett tárgyi eszközök és immateriális javak (immateriális javak a nem anyagi eszközök, a vagyoni értékű jogok az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi termékek, az üzleti vagy cégérték) után az értékcsökkenés akkor számolható el, ha az egyéni vállalkozó bizonylattal igazolja annak beszerzési értékét. §

Az eva-alanyiság időszaka alatt megszerzett nem anyagi jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése - ide nem értve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg - után a jövedelem meghatározásakor az értékcsökkenési leírást a más által kibocsátott bizonylaton feltüntetett értékre mint beruházási költségre vetítve állapítja meg. §

A költség és a veszteség elszámolása, elhatárolása

A személyi jövedelemadó szempontjából - költségként - elszámoltnak kell tekinteni

 1. az adóalanyként lezárt adóévben teljesített valamennyi, egyébként a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján költségnek minősülő kiadást (juttatást);
 2. az adóalanyiság megszűnésekor készített vagyonleltárban kimutatott nem anyagi javak és tárgyi eszközök (ide nem értve az adóalanyiság időszaka alatt megszerzett nem anyagi javakat, tárgyi eszközöket) beruházási költségének az adóalanyiság keletkezését megelőző adóév utolsó napjára a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nyilvántartásban kimutatott beruházási költséget meghaladó részét;
 3. a nem anyagi javaknak és a tárgyi eszközöknek az adóalanyként lezárt adóévre a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírását (függetlenül megszerzésük időpontjától). §

Az evás időszakot megelőzően elhatárolt veszteséggel kapcsolatos rendelkezés, hogy az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt, elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében, és az adóalanyként lezárt egyes adóévekben 20-20%-ot az összes elhatárolt veszteségből elszámoltnak kell tekinteni. Az evás időszakot továbbá figyelembe kell venni az olyan bevételt csökkentő kedvezmény, valamint adókedvezmény tekintetében is, amelyet az adózó az szja törvény rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe. §

Osztalék utáni adó megfizetése

Ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, és a korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég a törvényben foglalt lehetőségével élve a bevételi nyilvántartás vezetését választja, az evára való áttéréskor az üzleti évre vonatkozó beszámolója alapján, a beszámoló letétbe helyezésére előírt határidőig meg kell állapítania az osztalék utáni adót kiváltó adót. Az osztalék utáni adót kiváltó adót, amelynek alapját és mértékét az eva törvény precízen meghatározza, három egymást követő évben, három egyenlő részletben, de legkésőbb az e törvény szerinti adóalanyiságának utolsó adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallás, kisvállalatiadó-bevallás, illetve eva-bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. §

Adókötelezettségek alóli mentesülés

A jogi személy és az egyéni cég adóalanyt, továbbá annak magánszemély tagját, volt tagját (örökösét) az adóévben nem terheli - a jogi személy és az egyéni cég adóalany által jutatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség. A jogi személy és az egyéni cég adóalany által a tagja, volt tagja (örököse) részére tagi jogviszonyára tekintettel juttatott bevételt a tag, a volt tag (örököse) jövedelmének meghatározásakor nem kell figyelembe venni. E rendelkezés nem vonatkozik a tag személyes közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak a díjára, amelyet a személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni. §

A társasági adóról szóló törvény hatálya alóli áttérés

A jogi személy és az egyéni cég a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvénynek a jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseit kell alkalmaznia, ha az adóévben bejelenti, hogy a következő adóévben adókötelezettségeit az eva törvény rendelkezései szerint kívánja teljesíteni. Nekik társaságiadó-előleget nem kell bevallaniuk, és nem kell fizetniük, ha azonban az adóévre vonatkozó bejelentését jogszerűen nem tehették volna meg, akkor nem mentesülnek az előlegfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei alól. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.