Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozói járulékok, díjak

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. március 17.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozók által fizetendő járulékok és díjak körében elemezzük a társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és a munkaadói járulékokra vonatkozó szabályokat, valamint foglalkozunk az egészségügyi hozzájárulás és a környezetvédelmi termékdíj kérdésével is.

Cikk:

Környezetvédelmi termékdíj

Termékdíjköteles termékek, díjfizetés
Termékdíj-kötelezettség saját célú felhasználás címén
Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség:
Termékdíj visszaigénylés, termékdíjmentesség
A termékdíj-kötelezettség átvállalása
Termékdíj átalány
A gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja
A csomagolás környezetvédelmi termékdíja
Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja
Akkumulátor környezetvédelmi termékdíja
Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja
Az elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíja
Bejelentés, bevallás, megfizetés az adó- és vámhatósághoz
A bejelentési kötelezettség
A bevallási kötelezettség
A befizetési kötelezettség

A termékdíj célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését. §

Termékdíjköteles termékek, díjfizetés

Termékdíjköteles termékek:

 1. az akkumulátor,
 2. a csomagolószer,
 3. az egyéb kőolajtermék,
 4. az elektromos, elektronikai berendezés,
 5. a gumiabroncs,
 6. a reklámhordozó papír,
 7. az egyéb műanyag termék,
 8. az egyéb vegyipari termék,
 9. az irodai papír. §

A törvény hatálya a termékdíjköteles termékre és a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki. §

A fent felsorolt termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozott körét a 2010. január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint az 1. melléklet határozza meg. A termékdíjköteles termékek az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben szereplő kódszámokkal kerülnek azonosításra. §

A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba hozatala, saját célú felhasználása vagy készletre vétele esetén keletkezik. §

A termékdíj-kötelezettség:

 1. az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót,
 2. belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, vagy a saját célú felhasználót,
 3. bérgyártás esetén a bérgyártatót,
 4. a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozóját vagy a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosát,
 5. készletre vételt végzőt

(együttesen: kötelezett) terheli.

Reklámhordozó papír esetében első belföldi forgalomba hozatalnak - belföldi előállítás esetén - a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás) minősül. §

A termékdíj megfizetése nélkül vagy a termékdíj visszatérítését követően a termékdíj raktárban tárolt, feldolgozott, előállított, újbóli felhasználásra előkészített termékdíjköteles termék, termékdíj raktárból belföldre - a tulajdonjog átruházásával - történő kiszállítása, első belföldi forgalomba hozatalnak minősül. §

A csomagolószer saját célú felhasználásának minősül a csomagolás végleges elválasztása a terméktől - kivéve a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő külföldről visszahozott újrahasználható csomagolószer elválasztását -, amennyiben a csomagolást alkotó csomagolószer után a termékdíj-kötelezettség nem került korábban teljesítésre vagy a csomagolószer termékdíja visszatérítésre került. §

Termékdíj-kötelezettség saját célú felhasználás címén

Saját célú felhasználás címén keletkezik termékdíj-kötelezettség:

 1. a kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetében, ha a kötelezett
  • felszámolás esetén a felszámolási zárómérleg fordulónapján,
  • végelszámolás esetén a végelszámolást lezáró beszámoló fordulónapján, vagy
  • a kötelezett felszámolás vagy végelszámolás nélküli megszűnése esetén a megszűnés időpontjában
  • kényszertörlési eljárás esetén a kényszertörlés időpontjában
  • olyan termékdíjköteles terméket tart tulajdonában, amelyre a termékdíj nem került megfizetésre,
 2. a termékdíjköteles termék éves kibocsátási mennyiségéből 0,5%-ot meghaladó mennyiségű ténylegesen bekövetkezett hiány mennyiségére, vagy a termékdíjköteles termék megsemmisülése esetén - az elháríthatatlan külső okból bekövetkezett megsemmisülés kivételével - a megsemmisült mennyiségre. §

A termékdíjköteles termék tulajdonjogának

 1. természetes személy által, nem gazdasági tevékenység keretében végzett átruházása,
 2. az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba való beraktározás keretében és az adóraktáron belüli átruházása,
 3. vámjogi szabadforgalomba kerülését megelőző átruházása,
 4. termékdíj raktáron belüli átruházása,
 5. az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján általános forgalmi adófizetési kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő átadása

nem minősül forgalomba hozatalnak. §

Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség:

 1. a termékdíjköteles termék igazolt külföldre kiszállítása esetén, ideértve a termékdíjköteles termék változatlan állapotban más termék alkotórészeként, tartozékaként, illetve a csomagolást alkotó csomagolószer igazolt külföldre kiszállítását is;
 2. természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása során;
 3. a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag vagy a selejt felhasználása esetén;
 4. a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer saját célú felhasználása során, ha a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a kötelezettség keletkezésének időpontját követő 365 napon belül közvetlenül külföldre vagy ipari termékdíj raktárba visszaszállították;
 5. az újrahasználható csomagolószer csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása esetén, ha az újrahasználható csomagolószer az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvételre került, és a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti betétdíjas rendszerben használják fel;
 6. az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvett újrahasználható raklapnak a beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás létrehozására céljából történő felhasználása esetén;
 7. a termékdíjköteles termék nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzit területen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő értékesítése esetén; vagy
 8. belföldön lévő termékdíj köteles termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére első alkalommal történő átruházása esetén, ha külföldi rendeletetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként feladott termékdíjköteles termék igazolt módon külföldre kiszállításra került. §

A 4. pontban meghatározott feltételek teljesítésének hiányában a 366. napon saját célú felhasználással termékdíj kötelezettség keletkezik. §

Termékdíj visszaigénylés, termékdíjmentesség

Az állami adó- és vámhatóság jár el a hulladékká vált egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosítása után történő termékdíj visszaigénylése során. Az anyagában történő hasznosítás esetében a hasznosítás tényére, körülményeire vonatkozó szakkérdések eldöntése érdekében az állami adó- és vámhatóság megkeresi a Főfelügyelőséget. A Főfelügyelőség az állami adó- és vámhatóság részére a felkérés keretében a szakkérdésre vonatkozó véleményét 15 napon belül köteles megadni.

A visszaigénylés mértéke - a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos visszaigénylés és a termékdíj-előleg visszaigénylése kivételével - a termékdíjköteles termék forgalomba hozója által az árban felszámított és a kiállított számlán feltüntetett termékdíj. §

A befizetett termékdíj visszaigényelhető (a termékdíj átalány kivételével):

 1. a termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása;
 2. a termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése;
 3. a nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység;
 4. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggő tevékenység;
 5. a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása;
 6. a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása;
 7. a csomagolóanyag vagy csomagolási segédanyag esetében, annak - a továbbforgalmazás kivételével - nem csomagolás előállítására való felhasználása;
 8. a csomagolás alkotórészeként forgalomba hozott záróelem kereskedelmi csomagolószerként megfizetett termékdíja

esetén. §

A kötelezett az általa befizetett egyéb kőolajtermék termékdíjának visszaigényelheti azon részét, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált, a kötelezettnél termékdíjköteles egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és a hasznosítás tényét igazolja. §

A termékdíj-kötelezettség átvállalása

A termékdíj-kötelezettség számla vagy szerződés alapján, a jogszabályban meghatározott módon átvállalható. §

A termékdíj-kötelezettséget átvállalóra a kötelezettre vonatkozó szabályok alkalmazandóak. §

Számla alapján a termékdíj-kötelezettséget belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó, annak a kibocsátott számlán történő feltüntetésével a kötelezettől átvállalhatja. §

Szerződés alapján átvállalhatja a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől:

 1. a termékdíjköteles termék első belföldi vevője, vagy a 4. pont szerinti értékesítés belföldi vevője, ha az átvállalt kötelezettséggel megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti,
 2. a bérgyártó,
 3. a 1234/2007/EK rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői szerveződés,
 4. csomagolószer esetében - ide nem értve a csomagolást alkotó csomagolószert - az azt változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben továbbértékesítő vagy saját célra felhasználó első belföldi vevő,
 5. a csomagolószer
  • első belföldi vevője vagy a
  • 4. pont szerinti értékesítés belföldi vevője, ha csomagolást hoz vagy bércsomagoltatás keretében csomagolást hozat létre a csomagolószerből, továbbá ha az újrahasználható csomagolószer engedélyezett bérleti rendszerének szabályai szerint az újrahasználható csomagolószert bérbe adja,
 6. csomagolóanyag esetében az azt anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítására felhasználó
  • első belföldi vevő vagy
  • 4. pont szerinti értékesítés belföldi vevője,
 7. a 3920 vámtarifaszám alá tartozó csomagolóanyag esetében az azt változatlan formában és állapotban, vagy más kiszerelésben, kiskereskedelmi értékesítés keretében továbbértékesítő
  • első belföldi vevő vagy a
  • 4. pont szerinti értékesítés belföldi vevője átvállalhatja. §

Átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor, saját célú felhasználáskor, vagy készletre vételkor keletkezik. §

Szerződés alapján legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át a kötelezettség. §

Termékdíj átalány

A termékdíj-kötelezettség teljesítését az itt rögzített eltérésekkel kell alkalmazni: §

 1. a csekély mennyiségű kibocsátó,
 2. a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő,
 3. a gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő

kötelezett termékdíj átalány fizetésére jogosult. §

A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya 2000 Ft/év. A tárgyévet megelőző évben évi tízmillió forintot meghaladó, azonban legfeljebb évi ötvenmillió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya 7000 Ft/év. A tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya 5000 Ft/év. §

A csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíj átalánya:

 1. akkumulátor termékáram esetén 2 000 Ft/év;
 2. csomagolószer termékáram esetén 12 000 Ft/év;
 3. egyéb kőolajtermék termékáram esetén 4 000 Ft/év;
 4. elektromos, elektronikai berendezés termékáram esetén 10 000 Ft/év;
 5. gumiabroncs termékáram esetén 3 000 Ft/év;
 6. reklámhordozó papír termékáram esetén 8000 Ft/év;
 7. egyéb műanyag termék termékáram esetén 4000 Ft/év;
 8. egyéb vegyipari termék termékáram esetén 4000 Ft/év;
 9. irodai papír termékáram esetén 4000 Ft/év. §

Ha a termékdíj átalány-fizetést választó csekély mennyiséget kibocsátó kötelezett a 2. § 6. pontjában meghatározott mennyiségi határt vagy határokat túllépte, termékdíj átalány-fizetésre már nem jogosult. A túllépés időpontját követően termékdíj-kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget. §

A kötelezett a termékdíj átalány-fizetési kötelezettségre vonatkozó választását nem változtathatja meg - kivéve, ha a meghatározott mennyiségi határt vagy határokat túllépte - a tárgyéven belül. §

A gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja

A Magyarországon begyűjtött használt gumiabroncs külföldön történő felújítását követően a felújított gumiabroncs Magyarországra történő behozatala esetén a felújítás során hozzáadott anyagmennyiség tömege alapján keletkezik a termékdíjkötelezettség. §

A termékdíj alapja a gumiabroncsok tömege, 57 Ft/kg. §

A csomagolás környezetvédelmi termékdíja

Összetett vagy társított csomagolás esetén a fizetendő termékdíj megállapítására,

 1. ha az fizikai módon összetevőire szétválasztható, az egyes összetevőkre vonatkozó termékdíjtételt,
 2. ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és legalább 90%-ban egynemű anyagból áll, a csomagolószer teljes tömegére a fő összetevőre vonatkozó termékdíjtételt,
 3. ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és nincs olyan összetevő, amely a csomagolószer tömegének 90%-át eléri, a társított anyagokra vonatkozó termékdíjtételt

kell alkalmazni. §

A környezetvédelmi hatóság a kötelezett, vagy a csomagolószer felhasználójának kérelmére akkor veszi fel a csomagolószert az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, ha az megfelel az újrahasználható csomagolószerre vonatkozóan a 2. § 31. pontban meghatározott feltételeknek. §

A termékdíj díjtételeit és kiszámításának módját a 2. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja

Termékdíjat kell fizetni a kenőolajok után, a termékdíj alapja az egyéb kőolajtermék tömege, 114 Ft/kg.

A kötelezett az általa befizetett egyéb kőolajtermék termékdíját visszaigényelheti, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált, a kötelezettnél termékdíjköteles egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és a hasznosítás tényét igazolja. §

Akkumulátor környezetvédelmi termékdíja

Termékdíjat kell fizetni az akkumulátor után.

A termékdíj alapja az akkumulátor tömege:

 1. Elektrolittal feltöltött akkumulátor 57 Ft/kg,
 2. Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 57 Ft/kg. §

Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja

A reklámhordozó papírok után termékdíjat kell fizetni.

A termékdíj alapja a reklámhordozó papír tömege, 85 Ft/kg. §

Az elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíja

Termékdíjat kell fizetni az elektromos és elektronikai berendezés után.

A termékdíj alapja az elektromos és elektronikai berendezés tömege:

 1. Háztartási nagygépek 57 Ft/kg,
 2. Háztartási kisgépek 57 Ft/kg,
 3. Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon-készülék 57 Ft/kg,
 4. Szórakoztató elektronikai cikkek 114 Ft/kg,
 5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok 57 Ft/kg,
 6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 57 Ft/kg,
 7. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 57 Ft/kg,
 8. Adagoló automaták 114 Ft/kg,
 9. Rádiótelefon-készülék 304 Ft/kg. §

Bejelentés, bevallás, megfizetés az adó- és vámhatósághoz

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az állami adóhatóság látja el a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat. A vámhatóság látja el - a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelmi vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével - a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. §

A bejelentési kötelezettség

A kötelezett termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az állami adóhatóságnak bejelenti, hogy a hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel vagy egyéni hulladékkezelést teljesítőként, illetve termékdíj-átalány fizetőként, továbbá a termékdíj-kötelezettségét a készletre vételre vagy a forgalomba hozatalra, illetve a saját célú felhasználásra vonatkozó szabályok szerint teljesíti. §

A fenti határidő elmulasztása esetén a kötelezett az átalányfizetésre, a készletre vételre, továbbá az egyéni hulladékkezelésre vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatja és a határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. §

A tárgyévet megelőzően az állami adóhatóság nyilvántartásában lévő, a tárgyévre vonatkozóan egyéni hulladékkezelés teljesítést választó termékdíj-kötelezettnek az (1) bekezdés szerinti bejelentést tárgyév január 31-ig kell megtennie termék- és anyagáramonként. §

A tárgyévet megelőzően az állami adóhatóság nyilvántartásában lévő, a tárgyévre vonatkozóan termékdíj átalány-fizetést választó kötelezettnek az (1) bekezdés szerinti bejelentést tárgyév január 31-ig kell megtennie. E bekezdés szerinti bejelentést a kötelezettnek tárgyévenként nem kell megismételnie, ha a bejelentés alapjául szolgáló termékdíj átalány-fizetési kötelezettség feltételei változatlanul fennállnak. §

Az állami adóhatóság által a környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettekről vezetett nyilvántartás - azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. §

A bevallási kötelezettség

A kötelezett a nyilvántartása alapján az állami adóhatósághoz - annak honlapján közzétett - elektronikusan támogatott formanyomtatványon, elektronikus úton és formában, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be. §

A termékdíjátalány-fizetésre jogosult csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett, a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét. §

Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a tárgyévet követő év április 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét. §

A befizetési kötelezettség

A kötelezett a termékdíjat a bevallás benyújtására meghatározott határidőig az e célra vezetett központi költségvetési számlaszámra (a továbbiakban: termékdíj számla) forintban fizeti be. §

Ha a bevallásban a termékdíj összege az ezer forintot nem éri el, továbbá az Art. szerinti ellenőrzés vagy önellenőrzés során a termékdíj-különbözet az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni. Az állami adóhatóság az ezer forintot el nem érő termékdíj-visszatérítést nem utalja ki. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.