Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozói járulékok, díjak

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. március 17.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozók által fizetendő járulékok és díjak körében elemezzük a társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és a munkaadói járulékokra vonatkozó szabályokat, valamint foglalkozunk az egészségügyi hozzájárulás és a környezetvédelmi termékdíj kérdésével is.

Cikk:

Egészségügyi hozzájárulás

Százalékos eho
A tételes eho
Az eho megállapítása, megfizetése

A foglalkoztatót a társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások közül az egészségügyi szolgáltatásoknak a pénzügyi fedezetére egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli. Az egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: eho) százalékosan meghatározott, adó jellegű kötelezettség. §

Százalékos eho

A kifizető, - kifizető hiányában, vagy ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani - a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti:

 1. összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem, valamint
 2. külön adózó jövedelmek közül
  • a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapként meghatározott összege,
  • a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege

után. §

A kifizető a béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összege után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet. §

Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az olyan jövedelem vagy jövedelemnek nem minősülő összeg, amely a Tbj. szerint járulék alapját képezi; szociális hozzájárulási adó alapját képező összeg, vagy az Szja. tv. alapján adómentes vagy nem kell jövedelemszámítás során figyelembe venni. §

A Tbj. szerinti belföldi magánszemély vagy - ha a jövedelem utáni adófizetésre az Szja tv. szerint a kifizető köteles - a kifizető 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet

 1. az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelem - az Szja tv. szerint adómentesnek minősülő kamatjövedelem vagy kamat kivételével - adóalapként meghatározott összege után,
 2. az Szja tv. 67/B. §-a szerint megállapított lekötési hozam után, ha a tartós befektetési szerződés szerinti lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően kerül sor.

Mentes az egészségügyi hozzájárulás alól

 1. a kamatjövedelem, amely után az Szja tv. 84/G. §-a alapján az adó mértéke 0 százalék;
 2. az Szja tv. szerinti EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem;
 3. az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelynél
  • az értékpapír tulajdonban tartásának időszakában mindvégig a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet szabályzatában vagy más hasonló, a befektető által megismerhető belső szabályában meghatározottak szerint a szervezet befektetésének legalább 80 százalékos arányban kell a b) pont szerinti értékpapírt tartalmaznia, és
  • a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet az uniós jogi aktusokban megállapított tőkepiaci felügyelet hatálya alatt áll;
 4. az Szja tv. 65. § szerinti olyan biztosítás után megállapított kamatjövedelem, amelynél
  • a biztosításra vonatkozó jogviszony fennállásának időszakában - 2014. január 1-je előtt kötött biztosítások esetében 2014. április 1-től a jogviszony megszűnéséig, de legalább három évig - mindvégig a biztosítási feltételekben vagy más hasonló, a szerződő által megismerhető belső szabályzatban meghatározottak szerint befektetési egységhez kötött életbiztosítások esetében a szerződő választása szerinti eszközalapnak, befektetési egységhez nem kötött életbiztosítások esetében a díjtartaléknak legalább 80 százalékos arányban kell a b) pont szerinti értékpapírt tartalmaznia, és
  • a biztosító, a befektetési alapkezelő, a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet az uniós jogi aktusokban megállapított tőkepiaci felügyelet hatálya alatt áll. §

Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcímeken keletkező jövedelmek után:

 1. táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj (korábban terhességi-gyermekágyi segély), gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj,
 2. a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifizetett összeg, a kedvezményezett részére fizetett összeg, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés, valamint a volt pénztártagnak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése miatt visszafizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés,
 3. a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő összege,
 4. az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján nyújtott keresetkiegészítés,
 5. az egészségpénztár életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként nyújtott szolgáltatások,
 6. az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagjának - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is - az iskolaszövetkezet tevékenységében kifejtett személyes közreműködéséért kapott ellenszolgáltatás,
 7. bármely EGT-államban működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama,
 8. a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifizetett, a hozamgarantált tőke összege feletti összeg. §

A tételes eho

Tételes ehó 2010. január 1. napjától megszűnt.

Az eho megállapítása, megfizetése

A kifizető az őt terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást havonta állapítja meg, vonja le, és a jövedelem kifizetését (juttatását) követő hónap 12. napjáig fizeti meg és vallja be. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik vagy az egészségügyi hozzájárulás levonására nincs lehetőség, az egészségügyi hozzájárulást a magánszemély állapítja meg, fizeti meg és vallja be. §

Az adóév során az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem utáni egészségügyi hozzájárulást a kifizető, illetve a magánszemély előlegként az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem alapulvételével állapítja meg. §

A kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő százalékos egészségügyi hozzájárulást évente, az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. Ha a kamatkedvezmény évközben megszűnik, az egészségügyi hozzájárulást a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni. A béren kívüli juttatás és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege utáni egészségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadóval egyidejűleg kell megállapítani, bevallani és megfizetni. §