Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálhoz és az Ügyfélkapuhoz kapcsolódóan 2017.09.23-án (szombat) 13:00 órától 2017.09.24-én (vasárnap) 01:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál, valamint az Ügyfélkapu azonosítással elérhető szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Szíves megértését és türelmét köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Anyakönyvek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. április 4.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az általános szabályok után az egyes anyakönyvi kivonatokra vonatkozó eljárásokat mutatjuk be. A születési anyakönyv a születés tényét bizonyító okirat. Írásunkból kiderül, kik kötelesek a születés bejelentésére, mit tartalmaz a születési anyakönyvi kivonat, valamint melyek az eljárás lefolytatására jogosult hatóságok. Ugyanezen rendszer szerint mutatjuk be a házassági és a halotti anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatos eljárási kérdéseket, továbbá foglalkozunk a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezésével is.

Cikk:

Halotti anyakönyvi kivonat

Illetékesség
Bejelentés
Az anyakönyvezés időpontja, újbóli anyakönyvezés
Hazai anyakönyvezés
A halotti anyakönyv és anyakönyvi kivonat
Kell-e fizetni az anyakönyvi kivonat kiállításáért?

Illetékesség

A halálesetet - az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével - az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.

A mozgó járművön történt halálesetet - az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével - az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek az illetékességi területén a holttestet a járműről leemelték.

Talált holttest esetében a haláleset bejegyzésére - az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével - az az anyakönyvvezető illetékes, akinek az illetékességi területén a holttestet megtalálták.

A halál tényének bírósági megállapítása esetén a haláleset bejegyzésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek az illetékességi területén a bíróság döntése szerint a haláleset bekövetkezett.

Ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, a halálesetet a holtnak nyilvánított személy születését nyilvántartó anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe. §

Bejelentés

A halálesetet anyakönyvezés céljából - legkésőbb az azt követő első munkanapon - az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A haláleset anyakönyvezésére irányuló eljárásban az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.

A halálesetet a halottvizsgálati bizonyítvány megküldésével a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Hvkr.) megjelölt személy vagy szerv - az eljárás megindításához szükséges, Hvkr.-ben meghatározott adatokkal együtt - jelenti be.

Ha

 1. bejelentésre kötelezett nincs vagy e kötelezettségét elmulasztotta, bejelentés hiányában, vagy
 2. az eltemettetésre kötelezettnek, illetve az ügyben eljáró temetkezési szolgáltatónak az eljárása elmarad, a Magyarországon történt születést és halálesetet - ha az az anyakönyvvezető tudomására jut - ekkor is be kell jegyezni az anyakönyvbe. Ilyen esetben az anyakönyvvezető gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről.

A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az anyakönyvvezető részére az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató rendelkezésére áll - az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot átadja, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát bemutatja.

A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató a Magyarországon bevándoroltként, letelepedettként, menekültként vagy oltalmazottként lakóhellyel rendelkező személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató rendelkezésére áll - a családi állapotát tanúsító okiratát az anyakönyvvezetőnek átadja, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát bemutatja.

Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással - könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal - érvényteleníti. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt soron kívül, de legkésőbb három napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.

Bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállással nem rendelkező nem magyar állampolgár halálesetének anyakönyvezési eljárása során az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személynek vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltatónak az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányait, továbbá a halottvizsgálati bizonyítványt az anyakönyvvezető részére be kell mutatnia. Az anyakönyvezető, az elhalt úti okmányában lévő érvényes magyar vízumon, illetve a tartózkodási jogosultságra vonatkozó bejegyzésen az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító feltüntetésével "érvénytelen" bejegyzést tesz, és a külföldi hatóságok által kiállított okmányokat a megjelent személynek visszaadja.

Az anyakönyvvezető elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) jogosult

 1. a személyazonosság és az állampolgárság ellenőrzése, valamint az elhalt személyek személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványainak, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának bevonása céljából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, valamint a külföldre utazásról szóló törvényben meghatározott adatokat, valamint
 2. a személyazonosság ellenőrzése, valamint az elhalt személyek személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványainak bevonása céljából a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatokat

megismerni. §

Az anyakönyvezés időpontja, újbóli anyakönyvezés

Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi. §

Hazai anyakönyvezés

A hazai anyakönyvezés végzésére Kormány által kijelölt szerv eljárására a "Hazai anyakönyvezés" alcím eltérő rendelkezése hiányában az anyakönyvvezető eljárására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. §

Hazai anyakönyvezés: a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéhez, valamint a nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó, a törvényben meghatározott adatoknak az anyakönyvbe történő bejegyzése, azok módosítása és törlése. §

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

Ha a hontalan személy lakóhelye Magyarországon van vagy volt, külföldön történt halálesetét a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv anyakönyvezi, ha a bejegyzést olyan személy kéri, akinek a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél vagy bármely konzuli tisztviselőnél előterjeszthető. Ha magyar állampolgár külföldön történt halálesetéről az anyakönyvvezető vagy - a fogadó állam hatósága által megküldött anyakönyvi kivonat alapján - a konzuli tisztviselő tudomást szerez, a hazai anyakönyvezést hivatalból kezdeményezi. A magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a hivatásos konzuli tisztviselőnél postai úton is elő lehet terjeszteni.

A hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési határideje 40 nap. A hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési határideje 8 nap, ha a szükséges okiratok hiánytalanul rendelkezésre állnak, és az igazságügyért felelős miniszter véleményének kérése nem szükséges, valamint külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezésére kerül sor.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelemhez csatolni kell a külföldi anyakönyvi okiratot. Ha a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek hivatalos tudomása van arról, hogy az okirat külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény tanúsítására alkalmas egyéb okiratot kell csatolni. Kétség esetén az eljáró hatóság a külpolitikáért felelős miniszternek vagy az adott állam Magyarországra akkreditált külképviseletének állásfoglalását kéri arról, hogy az okirat külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg. §

A halotti anyakönyv és anyakönyvi kivonat

A halotti anyakönyvi kivonat tartalmazza

 1. az elhalt
  • házassági nevét,
  • születési családi és utónevét,
  • nemét,
  • családi állapotát,
  • születési helyét és idejét vagy életkorát,
  • igazolt nem magyar állampolgárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar állampolgárságának megszűnését,
 2. a haláleset helyét és idejét,
 3. az elhalt apjának és anyjának születési családi és utónevét,
 4. az elhalt házastársának vagy bejegyzett élettársának születési családi és utónevét,
 5. a halál tényének bírósági határozattal történt megállapítása esetén
  • a bíróság megnevezését,
  • a határozat számát,
  • a határozat jogerőre emelkedésének időpontját,
 6. a holtnak nyilvánítás esetén
  • a határozatot hozó bíróság megnevezését,
  • a határozat számát,
  • a határozat jogerőre emelkedésének időpontját. §

Kell-e fizetni az anyakönyvi kivonat kiállításáért?

A halált követően kiadott halotti anyakönyvi kivonat illetékmentes, azonban ha ezt követően szükségünk lesz egy újabb példányra - meghatározott kivételektől eltekintve - kivonatonként 2000 forint illetéket kell érte fizetnünk. §