Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálhoz és az Ügyfélkapuhoz kapcsolódóan 2017.09.23-án (szombat) 13:00 órától 2017.09.24-én (vasárnap) 01:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál, valamint az Ügyfélkapu azonosítással elérhető szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Szíves megértését és türelmét köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Anyakönyvek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. április 4.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az általános szabályok után az egyes anyakönyvi kivonatokra vonatkozó eljárásokat mutatjuk be. A születési anyakönyv a születés tényét bizonyító okirat. Írásunkból kiderül, kik kötelesek a születés bejelentésére, mit tartalmaz a születési anyakönyvi kivonat, valamint melyek az eljárás lefolytatására jogosult hatóságok. Ugyanezen rendszer szerint mutatjuk be a házassági és a halotti anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatos eljárási kérdéseket, továbbá foglalkozunk a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezésével is.

Cikk:

A hazai anyakönyvezés általános szabályairól

Alapvető rendelkezések
Hatásköri szabályok
Okirat és személyes nyilatkozat
Az elektronikus anyakönyv, kapcsolattartás elektronikusan
Elektronikus úton történő kapcsolattartás
Az állampolgárság vizsgálata és anyakönyvezése
Névviselés

Alapvető rendelkezések

Anyakönyvi eljárás

 1. a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás,
 2. a házasságkötés,
 3. a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárás,
 4. a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
 5. a névváltoztatási eljárás,
 6. a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás és
 7. az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése.

Az anyakönyv és az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása az ellenkező bizonyításáig közhitelesen tanúsítja a bejegyzett adatokat, illetve azok változását.

Az anyakönyv

 1. a születéssel,
 2. a házassággal,
 3. a bejegyzett élettársi kapcsolattal és
 4. a halálesettel

kapcsolatos, a törvényben felsorolt adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza. §

Hatásköri szabályok

Az anyakönyvbe adatot a kormányrendeletben meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező

 1. polgármester,
 2. jegyző,
 3. a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője (az 1-3. pont a továbbiakban együtt: anyakönyvvezető), vagy
 4. a Kormány által kijelölt anyakönyvi szerv kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője

jegyezhet be.

Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásból adatot az anyakönyvvezető, illetve a Kormány által kijelölt anyakönyvi szerv - a törvényben meghatározott eseteket kivéve - a saját maga által teljesített bejegyzés tekintetében töröl. §

Okirat és személyes nyilatkozat

A törvény szerint anyakönyvi alapiratnak minősül az anyakönyvi okirat kivételével az olyan elektronikus és papír alapú okirat, amely alapján az anyakönyvbe adatot jegyeznek be, vagy amely az anyakönyvi eljárás során keletkezik. §

Az anyakönyvi eljárásban a bejegyzendő adatokat, illetve a házasság megkötésének, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes feltételeit közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell bizonyítani.

Az anyakönyvi eljárásban a hivatásos konzuli tisztviselő által jogszabályban meghatározott elektronikus úton az anyakönyvbe bejegyzésre jogosult részére továbbított, e törvény rendelkezéseinek megfelelő okiratot az ellenkező bizonyításáig az eredeti papír alapú okirattal mindenben megegyezőnek kell tekinteni.

Okirat bemutatása helyett személyes nyilatkozat tehető, ha az okirat az anyakönyvi szerv által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint nem szerezhető be külföldről. Az anyakönyvi szerv a nyilatkozat megtétele előtt a külpolitikáért felelős miniszternek vagy az okiratot kiállító állam Magyarországra akkreditált külképviseletének az állásfoglalását kérheti.

A törvényben meghatározott kivételekkel, valamint okirat kivételével a külföldön kiállított okirat - ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet vagy az (1a) bekezdésben meghatározott tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.

A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.

A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. A hivatásos konzuli tisztviselő által jogszabályban meghatározott elektronikus úton a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv részére továbbított okirathoz nem szükséges fordítás, ha az okiratot az angol, a német vagy a francia nyelvek valamelyikén állították ki. Más esetben a hivatásos konzuli tisztviselő hiteles magyar fordítás helyett hivatalos, kivonatolt fordítást továbbít jogszabályban meghatározott elektronikus úton az anyakönyvbe bejegyzésre jogosult részére a külföldi okirat anyakönyvezés szempontjából lényegi tartalmáról.

Ha a bemutatott okirat adatainak helyessége iránt alapos kétség merül fel, az ügyfél adatait az anyakönyvben ellenőrizni kell. Ha a bemutatott okiratokban valamely adat eltér, az anyakönyvi bejegyzés kijavításáig az anyakönyvi eljárásban az anyakönyvben szereplő adat az irányadó. §

Az elektronikus anyakönyv, kapcsolattartás elektronikusan

Az új anyakönyvi törvény a preambulumában kiemeli, hogy a törvény megalkotásának egyik célja az elektronikus anyakönyv megteremtése volt.

A törvény egyértelművé teszi, hogy az anyakönyv: az elektronikus anyakönyv és a papír alapú anyakönyv. Az elektronikus anyakönyv: az anyakönyvi bejegyzéseket elektronikus formában tartalmazó központi nyilvántartás. §

Az elektronikus anyakönyvi bejegyzés hiányában a papír alapú anyakönyvi bejegyzést kell hitelesnek tekinteni.

A törvény hatálybalépését követően bekövetkezett vagy az e törvény hatálybalépésekor az anyakönyvbe még be nem jegyzett anyakönyvi eseményekre vonatkozó bejegyzéseket az elektronikus anyakönyvbe kell teljesíteni. §

A törvény hatálybalépését megelőzően teljesített bejegyzéshez - a törvényben foglalt kivétellel - a törvény hatálybalépését követően az első bejegyzés teljesítésekor a papír alapú anyakönyvnek az adott bejegyzésre vonatkozó adatait be kell jegyezni az elektronikus anyakönyvbe. §

Elektronikus úton történő kapcsolattartás

Az anyakönyvi eljárásban - a törvényben meghatározott eseteket, valamint a tájékoztatást kivéve - a hatóság nem tart elektronikus úton kapcsolatot az ügyféllel.

Az ügyfél az anyakönyvi okiratát és névváltozási okiratmásolatát írásbelinek minősülő elektronikus úton is kérelmezheti. §

Az állampolgárság vizsgálata és anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásban az állampolgárságot vizsgálni kell.

Ha az ügyfél a magyar állampolgárságát nem tudja igazolni, az anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv a magyar állampolgárság megállapítása céljából megkeresi az állampolgársági ügyekben eljáró szervet.

A nem magyar állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal igazolható.

Annak a személynek az anyakönyvi bejegyzésében, akinek az állampolgársága vagy hontalansága nem igazolt, az anyakönyvben - az ellenkező bizonyításáig - az ismeretlen állampolgárságra történő utalást kell szerepeltetni.

Ha valakinek több állampolgársága van, és ezek közül az egyik állampolgársága magyar, ezt a személyt az anyakönyvi eljárás tekintetében magyar állampolgárnak kell tekinteni.

Ha valakinek több nem magyar állampolgársága van, ezek közül csak az az állampolgársága anyakönyvezhető, amely állam területén a lakóhelye van, ha több állam területén van lakóhelye, az az állampolgárság, amely állammal a kapcsolata a legszorosabb. §

Névviselés

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli.

Az anyakönyvbe azt a születési és házassági nevet kell bejegyezni, amely az érintett személyt a bejegyzés alapjául szolgáló esemény időpontjában megillette. §