Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gépjármű vezetői engedély

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. február 22.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Megismerhetik a vezetői engedélyek fajtáit (pl. az ideiglenes vezetői engedély), a vezetői engedély egyes kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek kibocsátásának eljárását.

A gépjárművezetői blokkban a vezetői engedélyek (jogosítvány) megszerzéséről és a járművezető egészségi alkalmassági vizsgálatáról, annak esedékességéről is szó esik.

Cikk:

Vezetői engedélyek (jogosítvány)

Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt)?
Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez?
Ki nem kaphat vezetői engedélyt?
A vezetői engedélyek fajtái
Vezetői engedély
A nemzetközi kategóriák:
Nemzeti kategóriák:
Ki számít kezdő vezetőnek, és milyen szabályok vonatkoznak rá?
Kezdő vezetői engedély
A vezetői engedély érvényessége
A vezetői engedély kiadása
Az ügyintézéshez szükséges okmányok
Mi történik, ha lejár az egészségügyi alkalmasság időtartama?
Kell-e fizetni a jogosítvány kiállításáért?

Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt)?

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17-19. § alapján jár el.

A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély esetén a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

A külföldön megszerzett vezetői engedély cseréjére, vagy - harmadik ország hatósága által kiadott okmány esetében - honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező nem Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. Az adott járműfajtára külföldön megszerezett vezetési jogosultság kizárólag az e jogosultságot tartalmazó külföldi vezetői engedély cseréje vagy honosítása útján jegyezhető be a magyar vezetői engedélybe. §

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez?

Jogosítványt az kaphat, aki

 1. betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz (személyautónál 17 év) §;
 2. a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet §;
 3. sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a műszaki, a rutin és a forgalmi vizsgát;
 4. rendelkezik az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegélynyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott);
 5. a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas;
 6. az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel §;
 7. az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel. §

Ki nem kaphat vezetői engedélyt?

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt:

 1. akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig (kivéve a törvényben meghatározott eseteket);
 2. akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára;
 3. akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt;
 4. akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett;
 5. akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,
 6. akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig. §

A vezetői engedélyek fajtái

A járművezetésre jogosító okmányoknak - ezért nevezik a köznyelvben jogosítványnak őket - két fajtája van:

 1. a vezetői engedély,
 2. a nemzetközi vezetői engedély. §

A járművezetési jogosultság igazolására alkalmas további dokumentumok:

 1. a vezetői engedélyben feltüntetett kategória tekintetében a lejárt érvényességű vezetői engedély és a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig;
 2. a külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarország területén történő
  • eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,
  • elvesztése vagy megsemmisülése esetén a bejelentésről szóló jegyzőkönyv,

és a vezetői engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított, a vezetői engedély adataira, érvényességére és a vezetési jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig;

 1. az érvényes magyar vezetői engedély
  • eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,
  • elvesztése vagy megsemmisülése esetén a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig. §

Vezetői engedély

A vezetői engedély különböző kategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít, amelyeket a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. és a 2. melléklete tartalmaz. §

A nemzetközi kategóriák:

 1. "AM" kategória :
  • Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
  • kétkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
  • háromkerekű típusnál a motor:
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
  • folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
  • Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
  • hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3≥-nél a külső gyújtású motorok esetében;
  • legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
 2. folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében.
 3. "A1" alkategória
  • olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg
 4. "A2" alkategória
  • olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át
 5. "A" korlátozott kategória
  • legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár
 6. "A" kategória
  • olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az "A1" és "A2" alkategóriába, az "A" korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja

Gépjárművek:

 1. "B1" alkategória
  • négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel
 2. "B" kategória
  • a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
  • b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg
  • c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg
 3. "B+E" kategória
  • "B" kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg
 4. "C1" alkategória
  • nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
 5. "C1+E" alkategória
  • "C1" kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá
  • olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a "B" kategóriába tartozik, pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg
 6. "C" kategória
  • nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
 7. "C+E" alkategória
  • a "C" kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
 8. "D1" alkategória
  • a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; "D1" kategóriába tartozó gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
 9. "D1+E" alkategória
  • "D1" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
 10. "D" kategória
  • a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek; a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
 11. "D+E" kategória
  • "D" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
 12. "TR" trolibusz
  • meghatározása nemzeti kategóriáknál

Nemzeti kategóriák:

 1. "K" kategória
  • kerti traktor
  • állati erővel vont jármű
 2. "T" kategória
  • mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi
  • lassú jármű és pótkocsi
  • kerti traktor
  • állati erővel vont jármű hajtására
  • segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót" is)
 3. "M" kategória
  • segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót is")
  • állati erővel vont jármű hajtására
  • kerti traktor (16. életév betöltése után)
 4. "TR" trolibusz
  • trolibusz
  • mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
  • segédmotoros kerékpár
  • lassú jármű és pótkocsi
  • kerti traktor
  • állati erővel vont jármű hajtására
 5. "V" kategória
  • kerti traktor
  • állati erővel vont jármű hajtására §

A nemzeti kategóriás jogosítványoknak az a sajátossága, hogy ezekkel csak belföldön lehet a meghatározott járműveket vezetni, igaz az ilyen jogosítvánnyal rendelkezőknek nem kell kezdő vezetői minősítéssel járó, két éves próbaidőt kiállniuk.

A vezetői engedélyben többféle kód szerepel, így jelzik például a "kezdő vezetői engedély" minősítés lejártának határidejét, az állampolgársági adatot, az egészségi feltételeket, illetve az egészségi állapotból következő korlátozásokat.

Ki számít kezdő vezetőnek, és milyen szabályok vonatkoznak rá?

Kezdő vezetői engedély

A kezdő vezetői engedéllyel az "AM", az "A" és az "A" korlátozott kategóriára, továbbá az "A1", az "A2" és a "B1" kategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a "B", a "C" és a "D" kategóriára, továbbá a "C1" és a "D1" kategóriára érvényesített bejegyzéssel - a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével - pótkocsi nem vontatható.

A első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az "AM", az "A" és az "A" korlátozott kategóriára, továbbá az "A1", az "A2" és a "B1" kategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a "B", a "C" és a "D" kategóriára, továbbá a "C1" és a "D1" kategóriára érvényesített bejegyzéssel - a Magyar Honvédség kezelésében lévő járművek kivételével - pótkocsi nem vontatható. §

A "kezdő vezetői engedély" minősítés a vezetési jogosultság szünetelésének leteltét követő napon újra kezdődik, ha a vezetői engedély jogosultját annak 2 éves időtartama alatt elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen eltiltják a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a kategóriától, vagy a vezetési jogosultságának szünetelését a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényben meghatározott ponthatár "kezdő vezetői engedély" minősítés 2 éves időtartama alatt elkövetett jogsértés miatt jogerősen elrendelik. §

A vezetői engedély érvényessége

A vezetői engedély a személyazonosság igazolására a kiállításától számított tíz évig, a 65. életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas, de ez nem jelenti azt, hogy ennek birtokában vezethetünk is. §

A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:

 1. a vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági időpontig, de a "C1", a "C1E", a "C", a "CE", a "D1", a "D1E", a "D" és a "DE" vezetői engedély kategóriák esetében a vezetői engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig, egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében legfeljebb tíz évig;
 2. nemzeti kategóriában - a "TR" és "V" kategória kivételével - a vezetői engedély érvényességi időpontjáig, de legfeljebb a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig. §

Az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki

 1. az 50. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;
 2. az 50. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként;
 3. a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként;
 4. a 70. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni. §

A 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki

 1. a 60. életévét nem töltötte be, 5 évenként;
 2. a 60. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni. §

A közúti járművezető a fent meghatározott időnél korábban, soron kívül egészségi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni, ha

 1. a jogszabályban meghatározott szervek (személyek) kezdeményezésére az egészségi alkalmasságát megállapító szerv erre felszólította,
 2. eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt,
 3. látásélességében szemüveggel nem javítható rosszabbodás, vagy hallásában a forgalom menetének észlelését zavaró csökkenés állott be, vagy
 4. súlyos hipoglikémia fordult elő. §

A vezetői engedély kiadása

Az első vezetői engedély kiadására, az új kategória és kombinált kategória bejegyzésére, valamint a vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani. §

Az okmányiroda a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő (ezt érdemes elolvasni, mert ez alapján jegyzik be a személyi adatokat az új dokumentumba). A vezetői engedély iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról fényképet készítenek. §

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályait a vezetői engedély kiadására irányuló hatósági eljárásban a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. §

Az ügyintézéshez szükséges okmányok

 1. Új, kezdő vezetői engedély esetén a kérelemhez csatolni kell:
  • az egészségügyi alkalmassági véleményt,
  • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.
 2. Csere, illetve új kategória megszerzése esetén a kérelemhez csatolni kell:
  • a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt vagy a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 10. pont b) alpontjában meghatározott eljárásban a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet,
  • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.
 3. Pótlás esetén a kérelemhez csatolni kell:
  • a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet,
  • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.
 4. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történő rögzítése esetén a kérelemhez csatolni kell a PÁV határozatot.
 5. Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása esetén a kérelemhez csatolni kell:
  • a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt, és annak hiteles fordítását,
  • a jogszabályban meghatározott esetben az egészségügyi alkalmassági véleményt,
  • a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okiratot.

Az ügyintézés során be kell mutatni:

 1. a személyazonosításra alkalmas okmányt (személyi igazolványt, útlevelet),
 2. a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 3. külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt. §

Az elkészült vezetői engedélyt a Nyilvántartó a kérelmező részére - a jogszabályban foglalt kivétellel - postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítésre megküldi.

Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Nyilvántartónál is, amely hatóság az okmányt a kiállítástól számított 1 évig őrzi meg, és az ez idő alatt át nem vett okmányt a Nyilvántartó részére megsemmisítésre megküldi.

Az átvétel módját és helyét az ügyfélnek a kérelem benyújtásakor kell meghatároznia.

Az elkészült vezetői engedély postai úton történő megküldése nem kérhető abban az esetben, ha az ügyfél a vezetői engedély kiállítása alapjául szolgáló előző vezetői engedélyét az új okmány kézhezvételéig visszakapja. Ebben az esetben az okmány csak a közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Nyilvántartónál vehető át. §

Mi történik, ha lejár az egészségügyi alkalmasság időtartama?

Amennyiben az egészségügyi alkalmasság időtartama lejár - akár régi, akár új típusú vezetői engedélyről van szó -, a jogosítványt ki kell cseréltetni.

Kell-e fizetni a jogosítvány kiállításáért?

Igen, a vezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint. §

Csekken kell befizetni az alábbi díjakat:

 1. az ideiglenes vezetői engedély kiállításáért 2300 forintot §;
 2. a nemzetközi vezetői engedély kiállításáért 2300 forintot §;
 3. a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosításáért 6200 forintot. §

Nem kell illetéket fizetni a hatóság téves bejegyzésén alapuló, vagy az okmány gyártási hibája miatt szükségessé váló új okmány kiadásáért.